Privacyverklaring

Judith Scheijmans-Kuijer (afgekort JSK) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

JSK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat JSK in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als JSK deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens –zonder uw toestemming- doorgeeft aan andere partijen.
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, nog vragen heeft kunt u contact opnemen met JSK, zie contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of opdrachtgevers

Persoonsgegevens van cliënten of opdrachtgevers worden door JSK verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Communicatie over de begeleiding en/of uitnodigingen via mail of telefoon
 • Het uitvoering geven aan een opdracht tot begeleiding
 • Ten behoeve van de eigen administratie (dossier)
 • De wettelijke administratieve verplichting (belastingaangifte, accountant)

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JSK de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer (werk en/of privé)
 • E-mailadres (werk en/of privé)
 • Adres (alleen indien JSK u iets wilt toezenden)
 • Geslacht
 • Leeftijd (geen geboortedatum)
 • Alleen relevante gegevens over uw gezondheid

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die JSK verwerkt

Gedurende de begeleiding zal JSK alleen informatie verwerken die noodzakelijk is t.b.v. de begeleiding. Het gaat om informatie die de cliënt zelf aan JSK heeft verstrekt, en/of verstrekt is door de opdrachtgever, bedrijfsarts of huisarts.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan JSK geeft kan zij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden. Zo kan JSK in bepaalde gevallen gebruik maken van een derde partij voor:

 • Het uitvoeren van de computeranalyse bij een ZKM-onderzoek
 • Het uitvoeren van de verwerking van de CSR-vragenlijst
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie

JSK geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij geen verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) heeft JSK een verwerkersovereenkomst gesloten om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kan zij alleen persoonsgegevens delen met derden indien u JSK hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

JSK verstrekt géén persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

JSK verwerkt géén persoonsgegevens van minderjarigen.

Bewaartermijn

JSK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist:

 • Gedurende de looptijd van de begeleiding.
 • Na afloop van de begeleiding is de bewaartermijn van uw gegevens 2 jaar. U kunt met JSK een kortere termijn schriftelijk overeenkomen.
 • En daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijke termijn).

Beveiliging

JSK heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft JSK bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • JSK hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen.
 • JSK zorgen voor de encryptie van uw persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • JSK maakt backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • JSK test en evalueert regelmatig haar maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke JSK van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door JSK. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door JSK te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. JSK kan u vragen om u te legitimeren (kopie identiteitsbewijs) voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Indien JSK uw persoonsgegevens mag verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraagt JSK u hierover direct contact met haar op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan a.u.b. contact op.

Contactgegevens

Judith Scheijmans-Kuijer
Burgemeester Jansenstraat 21
5037 NA Tilburg
info@scheijmans-kuijer.nl
06-46711771

Datum 21 mei 2018